Financiering en kredietwaardigheid

Financieel beleid

Het financieel beleid van Alliander richt zich op een balans tussen bescherming van obligatiehouders en andere verschaffers van vreemd vermogen en een adequaat aandeelhoudersrendement, met behoud van de flexibiliteit om de onderneming te laten groeien en te kunnen investeren. Het financiële kader waarbinnen Alliander opereert is gebaseerd op de vier ratio’s zoals opgenomen in de doelstelling en prestaties onder het financieel beleid. Per 30 juni 2021 wordt voor alle ratio’s aan de gestelde norm voldaan.

Algemene uitgangspunten van het financieel beleid zijn het zorgdragen voor een evenwichtig aflossingsschema, het beschikken over gecommitteerde kredietfaciliteiten en het aanhouden van voldoende liquide middelen. Met het opereren binnen het financiële kader en de algemene uitgangspunten wordt minimaal een solide A rating profiel gehandhaafd.

Teneinde de onder een A rating profiel beschikbare financiële ruimte ten volle te kunnen benutten is op 31 mei 2021 het financieel beleid op een aantal punten aangepast:

  • Minimum FFO/Net debt ratio van 20% naar 15%

  • Minimum vereiste A rating profiel heeft niet langer betrekking op de standalone rating maar geldt voortaan de rating inclusief eventuele opslag als gevolg van publiek aandeelhouderschap.

Daarnaast is per 31 mei 2021 ook het dividendbeleid gewijzigd voor wat betreft de berekening van de grondslag van de dividendbepaling. Doel hiervan is het gelijkschakelen van de behandeling van de periodieke vergoeding voor de bestaande hybride obligatielening met die van de voorgenomen converteerbare hybride aandeelhouderslening. Hiertoe wordt het resultaat na belastingen voortaan gecorrigeerd voor periodieke vergoedingen voor leningen die via het eigen vermogen worden verwerkt.

Credit rating

Op 4 juni heeft S&P de lange – en korte termijn ratings (resp. AA- en A-1+) van Alliander op Credit Watch Negative gezet. Op 9 juni 2021 heeft Moody’s de Alliander rating met een notch neerwaarts bijgesteld van Aa2 naar Aa3. De Outlook blijft stabiel en de korte termijn rating ongewijzigd op P-1.

Nettoschuldpositie en financiering

De nettoschuldpositie per 30 juni 2021, op basis van IFRS, bedraagt € 2.483 miljoen (31 december 2020: € 2.259 miljoen) en op basis van het financieel beleid van Alliander € 2.731 miljoen (31 december 2020: € 2.507 miljoen). Afwijkend van IFRS wordt voor de berekening van de ratio's de in 2018 uitgegeven achtergestelde eeuwigdurende obligatielening voor 50% als eigen vermogen en voor 50% als vreemd vermogen aangemerkt. De stijging van € 224 miljoen is met name het gevolg van de lagere operationele kasstroom ten opzichte van de investeringen in combinatie met het betaalde dividend in 2021 van € 94 miljoen.

Reconciliatie nettoschuldpositie

€ miljoen

30 juni 2021

31 december 2020

Langlopende financiële verplichtingen

2.431

 

2.479

 

Kortlopende financiële verplichtingen

183

 

8

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

236

 

217

 

Brutoschuldpositie

 

2.850

 

2.704

     

Liquide middelen

214

 

298

 

Beleggingen in obligaties

153

 

147

 

Totaal liquide middelen en beleggingen

 

367

 

445

     

Nettoschuldpositie volgens de jaarrekening (IFRS)

 

2.483

 

2.259

     

50% van de achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

248

 

248

     

Nettoschuldpositie volgens financieel beleid Alliander

 

2.731

 

2.507

Kredietfaciliteiten

Ultimo juni 2021 heeft Alliander de beschikking over een Revolving Credit Facility (RCF) met een totaalbedrag van € 600 miljoen en een looptijd tot eind juli 2023. Onder de RCF is per 30 juni 2021, evenals per 31 december 2020, niet getrokken. Daarnaast heeft Alliander een EMTN programma van € 3 miljard waaronder per 30 juni 2021 voor € 2,0 miljard (per 31 december 2020: € 2,0 miljard) aan obligaties is uitgegeven en een ECP-programma van € 1,5 miljard waaronder per 30 juni 2021 voor € 125 miljoen is uitgegeven aan kortlopende leningen (per 31 december 2020 nihil).

De aflossingen in de eerste helft van 2021 hadden met name betrekking op achtergestelde langlopende leningen. De aflossingen in de komende jaren betreffen met name de obligatieleningen uit hoofde van het EMTN-programma.

Aflossingsschema rentedragende leningen

Beschikbare financieringsruimte voor groene financiering

Alliander heeft sinds 2016 een viertal groene financieringen afgesloten, waaronder drie groene obligatieleningen. Met de opbrengsten van deze financieringen zijn diverse activa gefinancierd die nader gedefinieerd zijn in het Green Finance Framework (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/). Over deze activa en financieringen is in aparte rapportages verantwoording afgelegd (https://www.alliander.com/nl/investor-relations/financiering/groene-obligaties/). Onderdeel van deze rapportages is de zogenaamde allocatietabel. Deze geeft inzicht in de omvang en samenstelling van de groene activa portefeuille en de groene financieringen van Alliander N.V.

Bijgaand de allocatietabel per 30 juni 2021. Dit is de geactualiseerde versie van de tabel zoals opgenomen in het Green Finance Report 2020 van 15 september 2020.

Allocatietabel: aanwending van de opbrengsten uit groene financiering

€ miljoen

Netto boekwaarde

Wegingsfactor

Gewogen bedrag

Elektriciteitsnet (distributienet en aansluitingen)

3.308

26,2%

867

Totaal hernieuwbare energie

3.308

26,2%

867

    

Slimme meters

535

100,0%

535

Glasvezel netwerk

51

100,0%

51

Totaal energie-efficiëntie

586

100,0%

586

    

Kantoor Duiven

68

100,0%

68

Totaal duurzame gebouwen

68

100,0%

68

    

Totaal portefeuille groene activa

-

-

1.521

€ miljoen

Instrument (ISIN)

Uitgiftedatum

Afloopdatum

Hoofdsom

Groene obligatielening

XS1400167133

22-04-2016

22-04-2026

300

Groene obligatielening

XS2014382845

24-06-2019

24-06-2032

300

Groene onderhandse lening

XS2152901315

08-04-2020

08-04-2035

100

Groene obligatielening

XS2187525949

10-06-2020

10-06-2030

500

     

Totaal groene financiering

   

1.200

De tabel geeft aan dat de netto boekwaarde van groene activa per 30 juni 2021 € 1.521 miljoen bedraagt. Dit betekent een toename van € 49 miljoen sinds 31 december 2020. Hierdoor is per 30 juni 2021 voor € 321 miljoen aan groene financieringsruimte beschikbaar.

De wegingsfactor voor de activacategorie hernieuwbare energie is per 31 december 2020 vastgesteld op 26,2% (bron: energieopwek.nl). Dit betreft het aandeel hernieuwbare opwek in de totale productiecapaciteit voor elektriciteit in Nederland. Er is voor gekozen om niet ons volledige elektriciteitsnet in aanmerking te laten komen voor groene financiering maar slechts het deel dat wordt ingezet om groene stroom te distribueren.