Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

 

1e halfjaar

€ miljoen

2021

2020

Bedrijfsopbrengsten

    

Netto-omzet

1.046

 

990

 

Overige baten

35

 

20

 

Totaal bedrijfsopbrengsten

 

1.081

 

1.010

     

Bedrijfskosten

    

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

-294

 

-268

 

Personeelskosten

-286

 

-271

 

Externe personeelskosten

-64

 

-62

 

Overige bedrijfskosten

-171

 

-173

 

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-815

 

-774

 
     

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-241

 

-223

 

Af: Werk uitgevoerd door de groep en gekapitaliseerd als materiële vaste activa in uitvoering

144

 

131

 

Totaal bedrijfskosten

 

-912

 

-866

     

Bedrijfsresultaat

 

169

 

144

     

Financiële baten

 

5

 

6

Financiële lasten

 

-26

 

-25

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

 

10

 

-

Resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

158

 

125

     

Belastingen

 

-39

 

-33

     

Resultaat na belastingen

 

119

 

92