Informatie over risico's en financiële instrumenten

Financiële risico's

De volgende financiële risico's kunnen worden onderscheiden: marktrisico, kredietrisico, valutarisico en liquiditeitsrisico. De verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers bevatten niet, zoals voor de geconsolideerde jaarrekening is vereist, alle informatie over de bovengenoemde financiële risico's waaraan Alliander is blootgesteld en het beleid betreffende het beheer van de risico's uit hoofde van financiële instrumenten, maar moeten in samenhang worden gezien met de geconsolideerde jaarrekening 2020. Sinds eind 2020 zijn er geen wijzigingen geweest in het risicomanagementproces en in het risicomanagementbeleid. In het eerste halfjaar van 2021 is geen materiële kredietschade geleden.

In de onderstaande tabel worden de reële waarden weergegeven van de financiële instrumenten die tegen geamortiseerde kostprijs zijn opgenomen. Daarbij zijn de niveaus van de inputdata volgens de reële waarde hiërarchie vermeld. De niveaus van de inputdata voor het bepalen van de reële waarden zijn als volgt bepaald:

  • niveau 1, genoteerde prijzen (niet-aangepast) op actieve markten voor vergelijkbare activa of verplichtingen;

  • niveau 2, andere inputs dan de in niveau 1 ondergebrachte genoteerde prijzen die voor het actief of de verplichting direct (d.w.z. als prijzen) hetzij indirect (d.w.z. afgeleid van prijzen) waarneembaar zijn;

  • niveau 3, inputs die niet gebaseerd zijn op waarneembare marktgegevens

Reële waarde van financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs

 

30 juni 2021

31 december 2020

€ miljoen

Reële waarde

Niveau

Reële waarde

Niveau

Vaste activa

    

Beleggingen in obligaties en overige financiële activa

279

2

259

2

     

Financiële verplichtingen

    

Langlopend

    

Opgenomen leningen:

    

Euro Medium Term Notes

-2.107

1

-2.169

1

Overige opgenomen leningen

-461

2

-738

2

Totaal langlopende financiële verplichtingen

-2.568

 

-2.907

 
     

Kortlopend

    

Opgenomen leningen:

    

Euro Commercial Paper

-125

2

-

2

Overige opgenomen leningen

-71

2

-21

2

Totaal kortlopende financiële verplichtingen

-196

 

-21

 
     

Totaal financiële verplichtingen

-2.764

 

-2.928

 

Bepaling reële waarde

De reële waarde van deze instrumenten is als volgt bepaald:

Beleggingen in obligaties en overige financiële activa: de reële waarde van de uitstaande leningen en beleggingen is bepaald aan de hand van de te ontvangen kasstromen die zijn gedisconteerd met de risicovrije rentevoeten verhoogd met de kredietopslagen voor deze of vergelijkbare beleggingen. Voor het kortlopende deel van deze vorderingen is verondersteld dat de reële waarde nagenoeg overeenkomt met de boekwaarde.

Opgenomen leningen: de reële waarde van de EMTN is bepaald aan de hand van marktnoteringen in Bloomberg. De reële waarde van de overige opgenomen leningen is bepaald aan de hand van de uitgaande kasstromen die zijn gedisconteerd met de risicovrije rentevoeten verhoogd met de voor Alliander geldende creditspreads. Voor het kortlopende deel van deze opgenomen leningen wordt verondersteld dat de reële waarde nagenoeg overeenkomt met de boekwaarde.

De reële waarde van de onderstaande financiële activa en verplichtingen komt nagenoeg overeen met de boekwaarde van deze instrumenten:

  • handels- en overige vorderingen;

  • kortlopende belastingvorderingen;

  • kortlopende overige financiële activa;

  • liquide middelen;

  • handelsschulden en overige te betalen posten;

  • kortlopende belastingverplichtingen.