Financiële gang van zaken

Algemeen

Het resultaat na belastingen over het eerste halfjaar van 2022 is in vergelijking met dezelfde periode in 2021 € 12 miljoen lager en is uitgekomen op € 107 miljoen. Het lagere resultaat komt met name door de kostenstijgingen als gevolg van de stijgende energieprijzen en de stijgende inkoopkosten van TenneT die het wegvallen van de precariolasten en groei van de omzet teniet doen. Daarnaast wordt ons resultaat positief beïnvloed door de verkoop van onze aandelen in Stam & Co, wat een impact heeft op ons netto resultaat in het eerste halfjaar van € 13 miljoen. Vorig jaar was sprake van een gedeeltelijke verkoop van ons aandelenbelang in 450connect met een impact op het netto resultaat in het eerste halfjaar van 2021 van € 10 miljoen.

Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten exclusief bijzondere posten en fair value mutaties bedraagt € 88 miljoen en is hiermee
€ 22 miljoen lager in vergelijking met dezelfde periode in 2021.

De investeringen in het eerste halfjaar van 2022 bedragen € 579 miljoen en zijn daarmee € 114 miljoen hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Dit hoge investeringsniveau kunnen wij niet financieren met de operationele kasstromen maar is gefinancierd met de in december 2021 van de aandeelhouders ontvangen converteerbare obligatielening van € 600 miljoen. Ook hebben wij € 101 miljoen aan dividend uitgekeerd over het resultaat van 2021. Dit alles leidt tot een toename van de nettoschuldpositie met € 422 miljoen naar € 2.981 miljoen (31 december 2021: € 2.559 miljoen). De FFO/Net debt bedraagt ultimo het eerste halfjaar 2022 22,0% (31 december 2021: 25,8%).