Winst-en-verliesrekening

Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten in het eerste halfjaar van 2022 zijn € 14 miljoen hoger ten opzichte van 2021. Dit komt met name door de hogere gereguleerde opbrengsten elektriciteit welke gestegen zijn als gevolg van het grotere aantal aansluitingen.
De bedrijfsopbrengsten bevatten in 2022 het incidentele verkoopresultaat van ons belang in Stam & Co, waar in 2021 de gedeeltelijke verkoop van het aandelenbelang in de Duitse entiteit 450connect verantwoord is.

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten over het eerste halfjaar van 2022 zijn uitgekomen op € 927 miljoen (eerste halfjaar 2021: € 912 miljoen). De belangrijkste afwijkingen zijn als volgt:

  • De inkoopkosten netverlies zijn € 75 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar van 2021. Dit komt door de stijging van de energieprijzen waartegen wij het netverlies op de markt moeten inkopen. Naast dit prijseffect is ook sprake van een negatief volume-effect. Dit wordt veroorzaakt door het verschil tussen de ingeschatte en daarmee ingekochte netverliezen en de werkelijke toerekening (allocatie) hetgeen in 2022 leidt tot een last van € 24 miljoen die betrekking heeft op de allocatie van 2021.

  • De kosten van transportcapaciteit die TenneT bij ons in rekening brengt, zijn € 17 miljoen hoger dan in het eerste halfjaar van 2021 hetgeen verklaard wordt door de hogere tarieven die TenneT hanteert.

  • De afschrijvingskosten zijn € 20 miljoen hoger dan in dezelfde periode van voorgaand jaar. De stijging wordt veroorzaakt door het hoge investeringsniveau in de afgelopen jaren, maar ook door het degressief afschrijven van ons gasnetwerk dat sinds 2022 wordt toegepast en een impact heeft van € 7 miljoen.

  • Een aantal jaren geleden heeft de wetgever ingestemd met het afschaffen van precario op de elektriciteits- en gasinfrastructuur. Dit betekent dat gemeenten vanaf 2022 geen precario meer aan Liander in rekening kunnen brengen. Dit heeft tot gevolg dat de lasten € 77 miljoen lager zijn in vergelijking met het eerste halfjaar van 2021.

  • De personeelskosten zijn € 3 miljoen lager dan vorig jaar. Deze daling komt met name door de lagere last voor de verlofvoorziening. In 2021 werd als gevolg van corona beperkt verlof opgenomen hetgeen voor Alliander leidde tot een € 9 miljoen hogere last dan in 2022. Ondanks de verkoop van dochteronderneming Stam & Co (-135 fte) is de totale personeelsformatie met 88 fte gegroeid ten opzichte van de formatie medio 2021. Deze groei is nog niet voldoende om ons werkpakket te kunnen realiseren. Openstaande vacatures kunnen niet of moeizaam ingevuld worden door krapte op de arbeidsmarkt hetgeen ertoe leidt dat personeel tijdelijk wordt ingehuurd. Dit leidt dan ook tot een stijging van de kosten met € 11 miljoen ten opzichte van 2021. De geactiveerde productie eigen bedrijf is ondanks de verkoop van Stam & Co op een vergelijkbaar niveau als in 2021. 

Financiële baten en lasten

In het eerste halfjaar van 2022 komen de financiële baten en lasten per saldo uit op een last van € 24 miljoen (eerste halfjaar van 2021: € 21 miljoen). 

Belastingen

De effectieve belastingdruk (de belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen exclusief het resultaat na belastingen uit deelnemingen en joint ventures) wordt beïnvloed door onder andere niet aftrekbare kosten, deelnemingsvrijstelling en investeringsaftrek. Voor geheel 2022 wordt een effectieve druk van iets meer dan 25% verwacht bij een nominale druk van 25,8%.