Bijzondere posten en fair value mutaties

De resultaten van Alliander kunnen worden beïnvloed door bijzondere posten en fair value mutaties. Bijzondere posten worden door Alliander gedefinieerd als posten die – in de opinie van het management – niet direct voortvloeien uit de reguliere bedrijfsvoering en/of die qua aard en omvang dusdanig significant zijn dat deze voor een goede analyse van de onderliggende resultaten apart moeten worden beschouwd.

Gerapporteerde cijfers en cijfers exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

   

1e halfjaar

  

€ miljoen

Gerapporteerd

Bijzondere posten en fair value mutaties

Exclusief bijzondere posten en fair value mutaties

 

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Netto-omzet

1.055

1.046

-

-

1.055

1.046

Overige baten

40

35

13

15

27

20

Totaal kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten

-809

-815

4

-12

-813

-803

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-260

-241

-

-3

-260

-238

Geactiveerde eigen productie

142

144

-

-

142

144

       

Bedrijfsresultaat (EBIT)

168

169

17

-

151

169

       

Financiële baten/(lasten)

-24

-21

-

-

-24

-21

Resultaat deelnemingen en joint ventures

2

10

4

9

-2

1

Resultaat voor belastingen

146

158

21

9

125

149

       

Belastingen

-39

-39

-2

-

-37

-39

       

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

107

119

19

9

88

110

       

Resultaat na belastingen

107

119

19

9

88

110

Toelichting bijzondere posten

In januari 2022 hebben wij de dochteronderneming Stam & Co verkocht hetgeen tot een eenmalig, positief verkoopresultaat heeft geleid van € 13 miljoen welke is verantwoord onder de overige baten.

De gedeeltelijke verkoop van ons belang in 450connect GmbH heeft in de vergelijkende cijfers van 2021 een positief effect gehad op het netto resultaat van € 10 miljoen. Het effect is zichtbaar in de opbrengsten, de overige bedrijfskosten, de afschrijvingen en het resultaat deelnemingen.

Verkoop 450connect

€ miljoen

 

Overige baten

15

Operationele kosten

-11

Afschrijvingen

-3

Resultaat deelnemingen en joint ventures

9

  

Netto resultaat

10

De bijzondere last in de kosten van inkoop, uitbesteed werk en operationele kosten in het eerste halfjaar van 2022 bedraagt € 3 miljoen en betreft de vrijval van de voorziening die getroffen is naar aanleiding van een geschil bij de verkoop van een deelneming in het verleden.
De incidentele last in 2021 bedroeg € 1 miljoen en heeft betrekking op reorganisatiekosten.

De uitkering van € 4 miljoen van een STAK waar Alliander 100% van de certificaten houdt is aangemerkt als incidentele bate welke is verantwoord als resultaat niet-geconsolideerde deelneming.

Het belastingeffect op de bijzondere posten en fair value mutaties is verantwoord onder de belastingen.