Friesland

Friesland maakt zich al jaren sterk voor duurzame energie en energiebesparing. Bedrijven maken gebruik van groen gas en ook varen en rijden op biogas wordt gestimuleerd. Liander werkt verder aan de aanpassing van de bestaande energie-infrastructuur door de aanleg van intelligente netten.

Grote reconstructieprojecten

In Friesland gaan in 2017 twee grote reconstructieprojecten van start. Een ervan betreft de vervanging van de rotonde in de A7 bij Joure door een verkeersplein. Onze werkzaamheden daarvoor zijn inmiddels gestart. Het tweede project betreft de reconstructie van de verbindingsweg N359 door Lemmer. Het transformatorstation Lemmer ligt hier in de buurt. Daarom zal het werk aan de elektrische infrastructuur in dit project omvangrijk zijn. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in de loop van 2017 gestart.

Groen gas van agrariërs

De provincie verwacht dat het bedrijfsleven de komende periode meer aanvragen zal gaan doen voor groen gas en dat meer bedrijven gas gaan leveren aan het net. Zuivelbedrijf Campina is bijvoorbeeld bezig om agrariërs te stimuleren om te starten met biogasinstallaties. Het bedrijf OMRIN uit Oudehaske is in juli 2016 begonnen met het leveren van groen gas en heeft de ambitie om de levering te verzesvoudigen in 2017. We hebben het net van Heerenveen geschikt gemaakt om het gas te transporteren naar grootverbruikers op een nabijgelegen bedrijventerrein.

Efficiënt en probleemloos gas

Sinds 1 januari 2016 verzorgt Alliander nagenoeg het volledige gasnetbeheer in de provincie Friesland. Voor een efficiënte en storingsloze gasvoorziening werken we aan onderhoud en verbetering van het bestaande netwerk. In Leeuwarden vervangen we de gietijzeren leidingen. De werkzaamheden voeren we uit en coördineren we in het kader van een meerjarenplan dat in nauwe samenspraak met de gemeente is opgezet. In het kader van de klimaatdoelstellingen moeten we daarbij tegelijkertijd kijken naar de aanleg van nieuwe aardgasnetten.In Sneek is het nieuwbouwplan Harinxmaland (340 woningen) in volle ontwikkeling. In Franeker vervangen we over een lengte van 800 meter een gasleiding.

Slimme netwerken

In 2017 komt er een plan om in Zuidwest-Friesland slimme netwerken uit te gaan rollen. Deze netwerken maken dan de verouderde stations en de achterliggende netwerken overbodig. Ook zijn er plannen om de aanpassing en verduurzaming van de Afsluitdijk te faciliteren.

Faciliteren van grote klanten

In 2017 zullen enkele grote klanten op het IBFterrein in Heerenveen via het nieuw gebouwde schakelstation Hermes over het gewenste vermogen kunnen beschikken. Er komen veel aanvragen van zonneparken binnen. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in twee opdrachten. Het zonnepark in Garyp is al aangesloten en de opdracht voor het aansluiten van een zonnepark in Buitenpost is verstrekt. Zal in 2017 in bedrijf worden genomen.

Ontwikkeling van de Marker Wadden

De Marker Wadden zijn nieuwe eilanden in het Markermeer. Ze worden aangelegd om flora en fauna in het Markermeer te herstellen. Voor de diverse gebouwen op het eiland, zoals de haven en het bezoekerscentrum, is energievoorziening nodig. Natuurmonumenten wil met Liander en Zown gaan voor een autonoom microgrid, te realiseren vanaf 2017.