Flevoland

Flevoland kent veel landelijke gebieden. Ideaal voor duurzame opwek. Die vindt al op grote schaal plaats met de vele windmolens. De ambitie van de gemeenten is om gezamenlijk 1.000 megawatt (MW) aan zonopwek te realiseren. Voor de eerste helft zijn hiervoor al afspraken gemaakt. Flevoland is een van de koplopers in Nederland op het gebied van zonne-energie.

Opwek van windenergie

Bij de windparken in Flevoland wacht er een grote uitdaging. Een derde van de windmolens op land staat in Flevoland. Samen produceren ze tweemaal zo veel windenergie als de provincies Gelderland, Friesland en Noord-Holland bij elkaar. De ambitie van provincie en gemeenten is om de windmolens te concentreren in een aantal windparken en kleinere windmolens te laten plaatsmaken voor grotere. Daarnaast worden windparken van het midden- naar het hoogspanningsnet gemigreerd. Zo ontstaat ruimte op het volle middenspanningsnet. Hiermee gaan we in 2020 door.

Zon belangrijk

Veel gemeenten in Flevoland hebben hun beleid voor zonne-energie inmiddels klaar. Er is veel potentie: Flevoland heeft veel dakoppervlak en landbouwgrond beschikbaar voor de ruimtelijke inpassing van duurzame opwek en er zijn veel aanvragen voor zonnepanelen in de regio. Nieuwbouwwijken met zonnepanelen leveren steeds meer vermogen terug aan het elektriciteitsnet. Het is de ambitie van provincie en gemeenten om in 2030 1.000 hectare zonne-energieopwek gerealiseerd te hebben op land. Dit gebeurt in twee tranches van 500 hectare. De eerste tranche is nu uitgezet. Daarbij is er nu al sprake van serieuze knelpunten in de bestaande infrastructuur. Voor de tweede tranche zijn extra oplossingen nodig om deze op te kunnen vangen. 

Knelpunten voor teruglevering

Vanwege de groei van duurzame opwek dreigt er in bepaalde delen van Flevoland een tekort aan transportcapaciteit voor teruglevering. We hebben in Flevoland inmiddels op veel locaties al een vooraankondiging van dreigende tekorten aan capaciteit gedaan. Echter, ook elektriciteitsverdeelstations die nog capaciteit over hebben verwachten we binnenkort als knelpunt toe te moeten voegen. In de Noordoostpolder speelt vooral dat de afstanden tussen onze middenspanningsnetten zo groot zijn dat bij de opwek van zonne-energie te grote spanningsfluctuaties optreden, waardoor we ook daar tegen een tekort aan transportcapaciteit aanlopen en nieuwe zonne-energie niet kunnen transporteren.

Uitbreiding en verzwaring

Op twee plaatsen wordt het elektriciteitsnet uitgebreid. In Dronten en Lelystad worden de elektriciteitsverdeelstations uitgebreid, waardoor in die gebieden vanaf 2023 extra capaciteit op het elektriciteitsnet ontstaat. Daarnaast wordt in Zeewolde gekeken of de windmolens, die momenteel worden vervangen, rechtstreeks kunnen worden aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet. Daarmee ontstaat er vanaf 2022 ruimte om zonne-energie aan te sluiten. Voor de Noordoostpolder en Urk zijn de uitbreiding van ons elektriciteitsdistributienet gestart. Aan het bestaande 10 kV-net wordt een 20 kV-net toegevoegd. Dit project vindt plaats door de hele Noordoostpolder en zal zo’n vier tot vijf jaar in beslag nemen.
De uitbreiding van infrastructuur kost veel tijd, onder meer vanwege de voorbereidingen, procedures en de beperkte hoeveelheid beschikbare technici om het werk uit te voeren. Daarom kijkt Liander voor de korte termijn ook naar verschillende praktische oplossingen, waarbij het bestaande net slimmer wordt benut, zoals gebruik van reservecapaciteit, een opwekcontainer en slim schakelen.

Regionale Energiestrategie

Focus van de Regionale Energiestrategie (RES) ligt op inpassing van duurzame opwek, warmtetransitie en opslag- en energie-infrastructuur. Liander speelt met zijn kennis en ervaring een cruciale rol. In de RES-regio draaien we mee in stuur- en werkgroepen. De concept-RES voor Flevoland moet in 2020 klaar zijn. 

Groengasbooster in Zeewolde

Eind 2019 is in Zeewolde de productie van groen gas gestart en ingevoed in het lokale gasnet, omdat het 8 bar netwerk te ver weg ligt. Dit lokale netwerk is niet het meest praktische netwerk om groen gas in te voeden. Het is aangelegd met beperkte diameters, om voor de laagste kosten gas naar het beperkte aantal afnemers te kunnen brengen. Dit beperkte aantal afnemers is dan ook meteen de uitdaging: in de zomer kunnen we het groene gas niet kwijt. Om de opname van groen gas te vergroten en daarmee dit gas te kunnen distribueren wordt er in 2020 een zogeheten groengasbooster geplaatst. De booster is een compressor die het gas op druk brengt voor het landelijke net.

Investeringen in 2020 in Flevoland (in miljoenen €)
 
Aantal adressen in Flevoland waar we in 2020 de slimme meter aanbieden[1]
  • 1 Alliander heeft de planning voor 2020 (laatste jaar project Grootschalige Aanbieding Slimme Meter) bijgesteld ten opzichte van de oorspronkelijke planning, dit op basis van de realisatiecijfers van voorgaande jaren.

Elektriciteit in Flevoland

 

Aantal aansluitingen

187.000

  

Gas in Flevoland

 

Aantal aansluitingen

114.000

  

Medewerkers in Flevoland

 

Aantal medewerkers

85