Geconsolideerde balans

€ miljoen

Noot

2022

2021

Activa

     

Vaste activa

     

Materiële vaste activa

3

9.091

 

8.501

 

Gebruiksrecht vaste activa

3

122

 

120

 

Immateriële vaste activa

4

317

 

320

 

Investeringen in deelnemingen en joint ventures

5

16

 

17

 

Overige financiële activa

7

39

 

60

 

Latente belastingvorderingen

17

141

 

149

 

Totaal vaste activa

  

9.726

 

9.167

      

Vlottende activa

     

Voorraden

9

141

 

63

 

Handels- en overige vorderingen1

10

330

 

333

 

Financiële vlottende activa

7

128

 

6

 

Liquide middelen

11

205

 

624

 

Totaal vlottende activa

  

804

 

1.026

      

Activa aangehouden voor verkoop

33

 

162

 

16

      

Totaal activa

  

10.692

 

10.209

      

Eigen vermogen en verplichtingen

     

Eigen vermogen

12

    

Aandelenkapitaal

 

684

 

684

 

Agioreserve

 

671

 

671

 

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

 

495

 

495

 

Hedge reserve

 

5

 

-2

 

Overige reserves

 

2.517

 

2.380

 

Resultaat boekjaar

 

198

 

242

 

Totaal eigen vermogen

  

4.570

 

4.470

      

Verplichtingen

     

Langlopende verplichtingen

     

Rentedragende verplichtingen

13

3.000

 

2.630

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

19

102

 

102

 

Vooruitontvangen opbrengsten

14

1.965

 

1.906

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

18

 

28

 

Latente belastingverplichtingen

17

-

 

-

 

Overige voorzieningen

16

13

 

28

 

Totaal langlopende verplichtingen

  

5.098

 

4.694

      

Kortlopende verplichtingen

     

Handelsschulden en overige te betalen posten

18

155

 

152

 

Belastingverplichtingen

18

49

 

92

 

Rentedragende verplichtingen

13

426

 

481

 

Verplichtingen uit hoofde van leases

19

21

 

21

 

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

15

35

 

38

 

Overlopende passiva

8, 18

322

 

252

 

Totaal kortlopende verplichtingen

  

1.008

 

1.036

      

Totaal verplichtingen

  

6.106

 

5.730

      

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

33

 

16

 

9

      

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

  

10.692

 

10.209

  • 1 In 2022 zijn handels- en overige vorderingen en financiële vlottende activa separaat weergegeven op de geconsolideerde balans.